Privacy policy

Privacy Policy

1. Definicje
1. Administrator – oznacza DAN-ROB Daniel Kubacki, Robert Tomzik Spółka Jawna; ul. Czerwone Maki 49/51, 30-392 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373884, NIP: 6762434728, REGON: 121416623, która uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika oraz do informacji przekazanych przez Użytkownika.
2.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
3. Strona – oznacza witrynę internetową lub aplikację prowadzoną przez Administratora w domenie: www.dan-rob.com.
4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług oraz funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
2. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności Strony („Polityka Prywatności”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkownika. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Strony, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Korzystanie ze Strony oraz podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże część z nich jest niezbędna do nawiązania kontaktu lub złożenia aplikacji, o której mowa w pkt. III.4 Polityki Prywatności.
3. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@dan-rob.com
4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
5. Podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika.
6. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie RODO) (Dz. Urz. UE L119/1),
b) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami),
c) wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zakres przetwarzania oraz jego cele
1. Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących kategoriach:
a) pozyskane w ramach przeglądania Strony,
b) podane przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego,
c) podane przez Użytkownika w ramach aplikowania o pracę lub w sprawie stażu i praktyk,
d) podane przez Użytkownika w ramach usług Audytu Online oraz Power Demo,
e) podane przez Użytkownika w związku z profilami Administratora na portalach społecznościowych.
2. W celu prowadzenia statystyk i analizy ruchu na Stronie, Administrator może przetwarzać następujące dane:
a) adres IP nawiązującego połączenie urządzenia z dostępem do Internetu,
b) data i godzina dostępu do Strony,
c) typ przeglądarki i jej wersję używaną przez Użytkownika,
d)system operacyjny komputera z dostępem do Internetu,
e) nazwa dostawcy usług internetowych,
f) serwis internetowy/aplikacja, z których uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
g) podstrony, które są aktywowane w ramach Strony przez Użytkownika,
h) pliki pobrane ze Strony (np. dokumenty PDF lub Word).
3. W ramach korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie, Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).
4. W ramach procesu aplikacyjnego (praca, praktyka lub staż), Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), daty urodzenia oraz dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV, certyfikaty, zaświadczenia). Dane przekazane przez Użytkownika są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w procesie aplikacyjnym i rekrutacyjnym. Użytkownik ma możliwość wycofania swojej aplikacji w dowolnym momencie i zwrócenia się do Administratora z prośbą o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych. W takim przypadku dane użytkownika zostaną trwale usunięte, a jego aplikacja wycofana z procesu aplikacyjnego.
5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO w celu:

a) korzystania ze Strony i zapewnienia jej prawidłowego działania – podstawa prawna przetwarzania - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Strony;

b) komunikacji i odpowiadania na pytania kierowane w ramach Formularza kontaktowego – podstawa prawna przetwarzania – Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na utrzymaniu kontaktu z Użytkownikiem, informowania o świadczonych usługach, promowania świadczonych usług;

c) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy/stażystów/praktykantów – podstawa prawna przetwarzania - Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – w zakresie realizacji uprawnień Administratora wynikających z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy;

d) analitycznym i statystycznym - podstawa prawna przetwarzania - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Stronie celem poprawy funkcjonowania Strony,

e) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora – podstawa prawna przetwarzania - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Strony oraz dążeniu do sprzedaży oferowanych usług.
6. Administrator ponadto przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
4. Przekazywanie danych osobowych
1. Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkowników innym odbiorcom wyłącznie w przypadku, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
2. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a) osobom upoważnionym przez Administratora, w szczególności pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

b) innym podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem zapewnienia należytej ochrony powierzonych danych osobowych,

c) innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
5. Okres przechowywania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, np. do zakończenia korespondencji prowadzonej w danej sprawie, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane są automatycznie usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
2. Po wskazanym w ust. 1 okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu udostępnienia Strony, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, są one automatycznie usuwane najpóźniej po 7 dniach.
4. W zakresie danych osobowych pozyskiwanych w ramach procesów rekrutacyjnych dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od końca roku, w którym została przesłana aplikacja, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Użytkownik wyrazi no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.
6. Uprawnienia użytkownika
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b) prawo uzyskania kopii danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) prawo do sprostowania celem usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz ich uzupełnienia i aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy modyfikacji;

d) prawo do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
3. Wniosek dotyczący przetwarzanych danych osobowych powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek,
b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,
c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
4. Każdemu Użytkownikowi, który rozpoczął proces składania zamówienia przysługuje prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
7. Profilowanie
1. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań.
2. Podane przez Użytkownika dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Zabezpieczenia
1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych osobowych i zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób trzecich.
2. Powierzone dane są przechowywane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
3. Administrator wykonuje czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora. Powierzenie przetwarzania danych zachodzi wyłącznie na podstawie stosownych umów oraz zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
6. Wszyscy pracownicy Administratora zobowiązali się do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.
9. Pliki cookies
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony, tzw. pliki cookie.
2. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:
a) pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki,
b) pliki stałe – pliki, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Pliki wskazane w ust. 1 są wykorzystywane przez Administratora:
a) w celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją Strony, np. zapamiętują one zawartość formularza kontaktowego po wygaśnięciu sesji,
b) w celach statystycznych - Strona korzysta z narzędzi Google służących do badania zachowań Użytkowników,
c) w celach społecznościowych - pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze Stroną.
4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
5. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę cookies dla Strony dla wybranych lub wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki. Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób.
6. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
10. Prawa autorskie
1. Prawa autorskie do Strony oraz wszelkich publikowanych na stronie www.dan-rob.com materiałów i treści, grafik, plików wszelkich kategorii, a także zdjęć oferowanych produktów i usług stanowią własność Administratora oraz pozostałych odpowiednich podmiotów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) współpracujących z Administratorem i są chronione prawami autorskimi oraz wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
2. Materiały, treści i zdjęcia obiektów oraz pozostałych produktów znajdujące się na Stronie objęte są zakazem ich kopiowania w celach komercyjnych, dalszego ich rozpowszechniania, modyfikowania lub umieszczania na jakichkolwiek innych stronach internetowych.
11. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz wszelkie inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.Polityka Prywatności nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Polityki Prywatności, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Użytkownikowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego weryfikowania i w razie potrzeby aktualizowania Polityki prywatności.
4. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2022 r.